شنبه 97/7/21
 
ریاضی
ریاضی گویا صفحه ی 17-16 انجام شود.
فارسی
دفتر مشق گویا صفحه ی23-22-21 انجام شود.بخش و صدای کلمات تمرین شود.
 
 
دوشنبه 97/7/23
 
ریاضی
صفحات 21-20 کتاب ریاضی گویا حل شود.
فارسی
صفحات 29-28-27 دفتر نگاره ها نوشته شود.
 
 
 
چهارشنبه 97/7/18
 
ریاضی
تکلیف هفتگی انجام شود.
فارسی
تکلیف هفتگی انجام شود.
 
 
 
یکشنبه 97/7/22
 
ریاضی
کتاب ریاضی گویا صفحه ی 18 و 19 انجام شود.
فارسی
مشق گویا صفحه ی 24-25-26 انجام شود.
 
 
سه شنبه 97/7/24
 
ریاضی
صفحات 22-23کتاب ریاضی گویا انجام شود.
فارسی
صفحات 30-31-32 دفتر نگاره ها را بنویسید.