شنبه 98/1/24
ریاضی
عدد نویسی از 1تا99، 7 تا 7 تا نوشته شود.
فارسی
صفحات 32 و 33 دفتر مشق گویا خوانده و نوشته شود.
     
 
   
دوشنبه 98/1/26
ریاضی
یک مسئله جمع و یک مسئله تفریق نوشته و حل شود.عدد نویسی از 50 تا 100 انجام شود.
فارسی
صفحات 36،37 و40 دفتر مشق گویا خوانده و نوشته شود.
     
 
   
چهارشنه 98/1/28
 
تکلیف هفتگی انجام شود.
فارسی
دروس و روانخوانی ها خوانده شود.
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/25
ریاضی
یک مسئله جمع و یک مسئله تفریق نوشته شود.
فارسی
صفحات 34و35و39 دفتر مشق گویا خوانده و نوشته شود. درس ها مطالعه و روان خوانی انجام شود.
     
 
   
سه شنبه 98/1/27
ریاضی
جدول نظامدار 2-3-4-5-6-7-8-9 تمرین شود.
فارسی
صفحات 44-45-46 دفتر نشانه های 2 خوانده و نوشته شود.مطالعه درس ها انجام شود.