شنبه 97/7/21
 
ریاضی
با توجه به آزمون 4شنبه درس 1مجددا توضیح داده شد ورفع اشکال شد.تمرین های پلی کپی را دقیق پاسخ دهید.
فارسی
معنی شعر مادر وآرایه های ادبی ونکته های دستوری تدریس وکار شد.شعر ازحفظ  با معنی پرسش می شود.
علوم
تدریس فصل 2 انجام شد.حل کتاب کار فصل 1 انجام شود.
 
 
 دوشنبه 97/7/23
 
ریاضی
تثبیت یادگیری 3حل شود.
فارسی
مطالعه شود.
علوم
حل تمرین کتاب کار تا اخر صفحه ی 12.
 
 
چهارشنبه 97/7/18
 
ریاضی
برگزاری آزمون ریاضی.پیک هفتگی طبق تذکرات نوشته شده در دفتر یاداشت انجام داده شود.
فارسی
املا در تابلو جهت رفع اشکال خط تحریری  وتوجه به کلمه هایی که ارزش املایی دارند نوشته شد.مطالعه
 
 
 
یکشنبه 97/7/22
 
ریاضی
ص20و21تمرین ورفع اشکال شد.الگوها کار شود.آزمونک از الگوها.
فارسی
بخوان وبیندیش تدرس شدونکات مهم نوشته شد.مطالعه شود.تا پایان ص23شفاهی پرسش می شود.
مطالعات اجتماعی
مطالعه شود.
هدیه های آسمان
مطالعه شود.
 
 
سه شنبه 97/7/24
 
ریاضی
آزمون از فصل اول
فارسی
کتاب نگارش خود را چهارشنبه همراه داشته باشید.
مطالعات اجتماعی
انجام تکالیف هفته.مطالعه
هدایای آسمان
انجام تکالیف هفته.مطالعه