شنبه 97/10/15
 
ریاضی
تقارن چرخشی تدریس شد.ص60و61رفع اشکال شد
فارسی
پلی کپی  فارسی رفع اشکال شد.روان خوانی -حفظ شعر-معنی شعر-قالب شعرونام شاعرودرک متن ارزشیابی می شود. ارزشیابی فارسی تا پایان ص61 انجام می شود.
 
 
 دوشنبه 97/10/24
 
بعد از مطالعه اجتماعی ریاضی دوره شود
 
 
چهارشنبه 97/10/26
 
ریاضی
تاپایان ص77 دوره شود.ارزشیابی تاپایان صفحه 77انجام می شود.
 
 
 
 
یکشنبه 97/10/16
 
هدیه های آسمان
روز سه شنبه ارزشیابی هدیه ها برگزارمیشود خوب مطالعه شود.
 
 
 
سه شنبه 97/9/27
 
 
هدیه های آسمان
ارزشیابی، مطالعه شود.