شنبه 98/1/24
ریاضی
ص126 تدریس وتمرین شد.ازکتاب گویا ص 145و146حل شود.
فارسی
آداب مطالعه تدریس شد.ص101 را به نثر ساده بنویسید.مطالعه شود.
     
 
   
 دوشنبه 98/1/26
ریاضی
تمرینهای ص127و128 حل ورفع اشکال شد.ازکتاب گویا ص147و148و149 حل شود.
 
فارسی
ارزشیابی شد.پلی کپی راپاسخ دهید وامضا کنید.ارزشیابی از ص118و119و124 انجام می شود.
     
 
   
چهارشنبه 98/1/28
ریاضی:
 
تمرینها رفع اشکال شد.تکلیف پایان هفته رابا دقت پاسخ دهید.
 
فارسی:
شعر معنی شد وآرایه ها تدریس شد.مطالعه شود ارزشیابی از ص118و124 انجام شد.
 
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/18
 
ریاضی
درس درصددرمحاسبات مالی تدریس وتمرین شد .بخشی از پلی کپی حل شد.ازگتاب گویا ص142 حل شود.
فارسی
ارزشیابی شد.مطالعه شود.
     
 
   
سه شنبه 97/12/14