شنبه 98/1/24
ریاضی
ص126 تدریس وتمرین شد.ازکتاب گویا ص 145و146حل شود.
فارسی
مطالعه شود ص116 و117 پرسش می شود.
     
 
   
دوشنبه 98/1/26
ریاضی
ادامه محاسبات مالی حل شد.بخشی از پلی کپی حل شد.از کتاب گویا ص 144 حل شود.
 
فارسی
ارزشیابی شد.ص116و117-ص122و123مطالعه شود.
     
 
   
چهارشنبه 98/1/28
ریاضی:
 
تمرینها رفع اشکال شد.تکلیف پایان هفته رابا دقت پاسخ دهید.
 
فارسی:
شعر معنی شد وآرایه ها تدریس شد.مطالعه شود ارزشیابی از ص118و124 انجام شد.
 
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/18
 
ریاضی
درس درصددرمحاسبات مالی تدریس وتمرین شد .بخشی از پلی کپی حل شد.ازگتاب گویا ص142 حل شود.
فارسی
ارزشیابی شد.مطالعه شود.
     
 
   
سه شنبه 97/9/27
هدیه های آسمان
ارزشیابی، مطالعه شود.