شنبه 97/10/15
 
ریاضی
تقارن چرخشی تدریس شد.ص60و61رفع اشکال شد
فارسی
پلی کپی  فارسی رفع اشکال شد.روان خوانی -حفظ شعر-معنی شعر-قالب شعرونام شاعرودرک متن ارزشیابی می شود. ارزشیابی فارسی تا پایان ص61 انجام می شود.
 
 
دوشنبه 97/10/24
 
بعد از مطالعه اجتماعی ریاضی دوره شود
 
 
چهارشنبه 97/10/26
 
ریاضی
تاپایان ص77 دوره شود.ارزشیابی تاپایان صفحه 77انجام می شود.
 
 
 
 
 
یکشنبه 97/10/16
 
هدیه های آسمان
روز سه شنبه ارزشیابی هدیه ها برگزارمیشود خوب مطالعه شود.
ریاضی
محور مختصات تدریس وتمرین شد.ص80ازکتاب گویا حل شود.
  فارسی
ارزشیابی نوبت اول انجام شد.تحقیق درباره شهید مطالعه شود
 
 
سه شنبه 97/9/27
 
هدیه های آسمان
ارزشیابی، مطالعه شود.