شنبه 97/7/21
 
ریاضی
پلی کپی ریاضی حل واشکال گیری شد.
فارسی
پلی کپی فارسی حل شد.ودرس راز گل سرخ تدریس شد.یک بار ازص21 کتاب فارسی نوشته شود.
علوم
تدریس درس 2.
پرسش شفاهی.
جمع آوری اطلاعات درس 2 انجام شود.
 
 
دوشنبه 97/7/23
 
ریاضی
ص18و19 کتاب حل شد.ارزشیابی ازص2تاص19.
فارسی
درس پرسیده شد.ارزشیابی
علوم
بررسی تحقیقات دانش آموزی.حل تمرینات کتاب درسی و کتاب کار.حل کتاب کار صفحه ی 9 و 10.
 
 
چهارشنبه 97/7/18
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید داده شد.من عضو گروه هستم و سوالات درس جدید داده شد.درس جدید  من عضو گروه هستم داده شد و سوالات درس هم داده شد.
هدیه های آسمان
درس بانویی که یک سوره به نام اوست داده شد و سوالات درس یک و دو داده شد.سوالات درس یک و دو داده شد و درس جدید حضرت مریم داده شد.
 
 
 
یکشنبه 97/7/22
 
هدیه های آسمان
درس جدید تا صفحه26 داده شد.سوالات درس های قبلی پرسیده شد.در ها دوباره از روی سوالات پرسیده می شود.درس جدید بخشی از آن داده شد بخوانندو درسهای قبلی پرسیده میشود سوالات درس های قبلی پرسیده می شود.
 
 
سه شنبه 97/7/24
 
ریاضی
ارزشیابی ازص2تاص19
فارسی
کلمات مترادف و هم خانواده ومتضادوحفظ شعر های فضل خدا ورقص باد پرسیده می شود.