شنبه 97/10/22
 
ریاضی
پلی کپی ریاضی حل شود.
فارسی
صفحه 78و79 کتاب فارسی نوشته شود.
 
 
 
 
دوشنبه 97/10/24
 
ریاضی
پلی کپی ریاضی حل شود.
فارسی
ارزشیابی دیکته انجام می شود.
 
 
 
 
چهارشنبه97/10/26
 
 
هدیه های آسمان
پرسش و پاسخ از دروس انجام شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه 97/10/23
 
ریاضی
پلی کپی ریاضی حل شود.
هدیه های آسمان
مرور درس آخر و طرح سوالات درس انجام شد.پرسش و پاسخ از تمام دروس انجام می شود.
 
 
سه شنبه 97/10/18
 
ریاضی
پلی کپی ریاضی حل شود.
فارسی