شنبه 97/12/11
 
فارسی
فارسی پرسیده می شود.ص107و108 کتاب فارسی نوشته شود.
 
 
     
 
   
دوشنبه 97/12/20
 ریاضی
ص134و135 کتاب گویا حل شود.
 
فارسی
کتاب خوانی وخلاصه نویسی انجام شود.
 
     
 
   
چهارشنبه97/12/15
 
ریاضی
پلی کپی ریاضی حل شود.
فارسی
50 کلمه که صدای ط   ظ  ع  غ  داشته باشد  نوشته شود.
 
 
     
 
 
   
یکشنبه 97/12/19
فارسی
کلمات هایلایتی درس رازی وساخت بیمارستان وشجاعت نوشته شود.
ریاضی
ص139 کتاب گویا حل شود.
     
 
   
سه شنبه 97/12/21
ریاضی
اشکال گیری ازفصل اندازه گیری انجام شد.
فارسی
ارزشیابی دیکته انجام می شود.