شنبه 97/7/21
 
ریاضی
سوالات ریاضی پیک هفتگی توسط دانش اموزان حل ورفع اشکال شد.10 عدد شش رقمی رادر جدول ارزش مکانی قراردهید وسپس به حروف بنویسید.
فارسی
سوالات فارسی پیک هفتگی توسط دانش اموزان پاسخ داده شد ورفع اشکال شد.ازدرس سوم یک بارروانخوانی شود ومعنی کلمات درس دوم که درکلاس گفته ونوشته شد حفظ شود.
 
 
دوشنبه 97/7/23
 
متن را وارد نمایید
 
 
چهارشنبه 97/7/18
 
ریاضی
صفحه 16 معرفی میلیون تدریس شد وتمرینات توسط دانش اموزان انجام شد.پیک هفتگی انجام شود لطفا خوانا تمیز ومنظم.
فارسی
نگارش درس دوم کامل شد  ارزشیابی املا که تصحیح شده توسط اولیا امضاشود.پیک هفتگی انجام شود خوانا تمیز وزیبا.
 
 
 
یکشنبه 97/7/22
 
ریاضی
تمرین صفحات کتاب توسط دانش اموزان انجام شد عددنویسی تکرارشد.ضرب 8و9 دردفترتکلیف نوشته شود.
فارسی
درس سوم تدریس شد ودانش زبانی مربوط به کلمات هم اوا بامثال توضیح داده شد.ازدرس سوم یک بارخوش خط وخوانا نوشته شود.
 
 
سه شنبه 97/7/17
 
ریاضی
سوالات دفترتکلیف حل شد ورفع اشکال شد.3سوال درکلاس نوشته شد 2سوال هم شماپسرگلم اضافه کن سپس 5 سوال راحل کن ازصفحه1تا15 رامرورکن.
فارسی
نگارش درس دوم انجام شد.شعر خبرداغ حفظ شود.