شنبه 98/1/24
ریاضی
تمرین وتکرارمحیط ومساحت انجام شد.صفحات 137 و138 و139 کتاب ریاضی حل شود.
 
اجتماعی
درس 16 پرسیده شد درس 17 و18 مرورشد.درس 17 مطالعه شود.
 
فارسی
ازدرس 3و4 یک صفحه کلمه نوشته شود.
 
 
 
     
 
   
دوشنبه 98/1/26
اجتماعی
پلی کپی درس 17 مرورشد پرسیده شد وبعضی ازسوالات ان پاسخ داده شد.پلی کپی درس 17 کامل کنید  وفردابه کلاس بیاورید  درس دوم مطالعه شود.
 
فارسی
کلمات درس 3 پرسیده شد  املا دوره ای ازدرس 1تا5 انجام شد.یک صفحه کلمه ازدرس 7و10 بنویسید کلمات درس 4 مطالعه شود لطفا مطالعه رادرکنارتکلیف یادداشت بفرمایید.
ریاضی
تمرینات دوره ای انجام شد ورفع اشکال شد.صفحه های  208و209و211 کتاب کارانجام شود.
     
 
   
چهارشنبه 98/1/21
 
اجتماعی
دوپلی کپی انجام شود درس 16 مطالعه شود شنبه پرسیده میشود.
ریاضی
رسم ارتفاع وقاعده ومساحت ومحیط تمرین وتکرارشد.
فارسی
کلمات درس 16 نوشته شد.کلمات درس اول مطالعه شود شنبه پرسیده میشود.
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/25
اجتماعی
درس اول اجتماعی مطالعه شود.
ریاضی
تمرینات دوره ای انجام شد.محیط ومساحت اشکال رسم شده دردفترمشق رابه دست بیاورید.
فارسی
شعر خرد ودانش تدریس شد تاچهارشنبه وقت دارند که حفظ کنند.ازدرس 5 و6 یک صفحه املا بنویسید.
     
 
   
سه شنبه 98/1/27
ریاضی
تمرینات مرورفصل 6 کامل انجام شد.صفحات 212و213 کتاب کارریاضی انجام شود.
 
فارسی
ازدرس 11و12 یک صفحه کلمه نوشته شود  وکلمه های درس 5 مطالعه شود.
اجتماعی
درس 4و5 مطالعه شود لطفا اولیای عزیز ساعت مطالعه را درزیرتکلیف یادداشت بفرمایند