شنبه 97/10/29
 
ریاضی
ارزشیابی ریاضی انجام شد.دوزاویه تند دوزاویه باز ودوزاویه راست دردفترمشق رسم کنید.
فارسی
ازدرس اتفاق ساده یک بارخوش خط دردفترمشق بنویسید.
اجتماعی
درس 11روانخوانی شد و توضیح داده شد.
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه 97/10/17
 
 
هدیه های آسمان
اولیا گرامی لطفاچک کنید بچه ها پلی کپی های آخر هفته ها به تاریخهای ششم و سیزدهم دی ماه را برای روز یک شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه به همراه داشته باشند.
 
 
چهارشنبه 97/9/26
 
ریاضی
 
هدیه های آسمان
پرسش و پاسخ از دروس انجام شد.
 
 
 
 
 
یکشنبه 97/10/23
 
ریاضی
مرور فصل ها ازطریق حل پلی کپی انجام شد.دوپلی کپی داده شده حل شود لطفا فرداحتما پلی کپی داده شده به کلاس اورده شود.
اجتماعی 
طی روزهای شنبه ویک شنبه ازدرس 1تا 8 مرور شد.پلی کپی های دروس 1تا10 مطالعه شود.
هدیه های آسمان
درس آخر مرور شد.پرسش و پاسخ از تمام دروس انجام می شود.​
 
 
 
 
 
سه شنبه 97/10/18
 
ریاضی
تمرین وتکرار مباحث تقسیم وضرب دردفترریاضی انجام شد.صفحه 25 و26 کتاب کارانجام شود.