شنبه 98/2/28
ریاضی
امروز سر کلاس چهار صفحه پلی کپی ریاضی با عنوان تکلیف ریاضی حل شد لطفا اعداد داخل برگه را تغییر داده و یک ارزشیابی د رمنزل از فرزندتان بگیرید. لطفا تاکید به دقت و نداشتن عجله در هنگام ارزشیابی فقط دقت یادآوری شود.
     
 
   
دوشنبه 98/2/23
 
فارسی
نوشتاری و املا کار شد.یک صفحه املا نوشته شود.
 
قران
برای ارزشیابی فردا یک صفحه به دلخواه خوب کار و تمرین و سه پیام قرانی حفظ شود.
 
     
 
   
چهارشنبه 98/2/25
ریاضی
کتاب ریاضی را قورت بده به پایان رسید.در این تعطیلات آخر هفته بهتر است از تمرین های این کتاب در دفتر مشق تمرین هایی یادداشت شود و حل گردد.
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/2/22
علوم 
جزوه مطالعه شود.
فارسی
املا کلمه از درس 11و 12 گفته شد.
کلمه از درس 14 و 15 به صورت دوره نوشته شود.
هدیه های آسمان
ارزشیابی انجام شد.
 
     
 
   
سه شنبه 98/2/17
ریاضی
 
فارسی
تمرین شد.ارزشیابی بخوانیم نوبت دوم از درس 11تا 17 واژه ها، هم خانواده، مخالف و یک شعر به دلخواه انجام می شود.
 
هدیه های آسمان
پلی کپی داده شد و برای ارزشیابی نوبت دوم کار و پاسخ داده شد.لطفا در منزل کار شود.