شنبه 97/7/21
 
ریاضی
تمرینات دوره ای فصل یک کتاب ریاضی کامل شد.ارزشیابی ریاضی صورت گرفت.صفحات 9و10 کتاب ریاضی را قورت بده حل شود.
علوم
ارزشیابی علوم صورت گرفت.
درسنامه ی خوراکی های (2) در کلاس تدریس شد.
فارسی
پیک فارسی توسط دانش آموزان در کلاس انجام شد.زنگ ورزش قسمت اول-واژه ها و مخالف های درس 1 و2 ارزشیابی شد.با 10 کلمه از واژه ها و 5 کلمه ی مخالف جمله بسازید و بنویسید.
پسر گلم یک املا به اولیا خود بگو.
واژه ها و مخالف های 2 درس خوانده شود.
قران
پیک قران در کلاس توسط دانش آموزان انجام شد.
هدیه های آسمان
پیک هدیه های آسمان توسط دانش آموزان در کلاس انجام شد.هدیه ها پرسش شد و درس 4 تدریس شد.
 
 
دوشنبه 97/7/23
 
ریاضی
مباحث ماشین ورودی و خروجی و الگویابی تکرار و تمرین شد.صفحات 12-11 کتاب ریاضی را قورت بده سرکلاس حل شد(کار گروهی برای صفحات 14-13 ریاضی را قورت بده صورت گرفت).
فارسی
روانخوانی فارسی انجام شد.درک مطلب، هم خانواده،نوشتاری و گفتاری توضیح داده شد.صفحه ی دوم آسمان آبی طبیعت پاک نوشته شود.روانخوانی انجام شود.شعر کودکی با کاغذ خوانده و برای هفته آینده حفظ شود.
قران
اذان و اقامه، سوره حمد و توحید، رکوع،سجده پرسش شد. ذکر سجده و تسبیحات اربعه تدریس شد.
 
 
چهارشنبه 97/7/18
 
ریاضی
تمرین های متعلق به تقارن در کلاس و تمرین های دوره ای فصل یک حل شد.صفحه 21 کتاب درسی حل شود.کاربرگ ریاضی حل شود.
علوم
کار برگ علوم حل شود.
فارسی
نوشتاری صفحه 14-15-16 در کلاس انجام و توضیح داده شد.
ضرب المثل ها توسط دانش آموزان خوانده و توضیح داده شد.پیک حل شود.
فارسی روانخوانی شود.
واژه ها و کلمات مخالف درس 1 و2 خوانده شود.
مطالعات اجتماعی
درس دو تدریس شد.
هدیه های آسمان
درس 3 تدریس شد و دروس قبل پرسش شد.
 
 
 
یکشنبه 97/7/22
 
ریاضی
صفحات 9و10 کتاب ریاضی را قورت بده در کلاس کامل حل شد و رفع اشکال گردید.صفحات 11و12 کتاب ریاضی را قورت بده حل شود.
فارسی
درس سه تدریس و توضیح داده شد(به صورت بحث-گروهی توسط دانش آموزان).
کتابخوانی،کتاب داستان و ضرب المثل خوانده شد.
موضوع امانتداری تدریس شد و توسط دانش آموزان انجام شد(با تلفیقی از درس هدیه ها و فارسی).صفحه ی اول آسمان آبی طبیعت پاک رونویسی شود.روانخوانی انجام شود.
قران
قران خوانده و تمرین شود.
مطالعات اجتماعی
درس سوم تدریس شد.لطفا درباره ی استعدادهای فرزندتان صحبت کنید و نقاط قوت شخصیتی آن ها را برایشان بازگو کنید.
 
 
سه شنبه 97/7/24
 
ریاضی
تمرین های دوره ای حل شد.صفحات 15 و 16 ریاضی را قورت بده حل شود.
علوم
تدریس درس 2 (خوراکی ها) تکمیل شد.درسنامه ی 1 و2 خوراکی ها از روی کلربوک مرور شود.
فارسی
کلمه های املایی درس 3 پا تخته ای کار شد.نوشتاری صفحه ی اول و دوم در کلاس انجام شد و توضیح داده شد.کتابخوانی مطالعه و نتیجه گیری شد.صفحه ی سوم آسمان آبی طبیعت پاک رونویسی شود.شعر کودکی با کاغذ تمرین شود،روانخوانی انجام شود.