شنبه 97/9/24
 
ریاضی
جدول ضرب 2تا 9 تکرار و تمرین شود. و توسط والدین پرسیده شود.
فارسی 
پیک فارسی روی تخته حل و توضیح داده شد.شعر نقاش دنیا تدریس شد.نوشتاری درس 10 کامل انجام شد.10 فعل جمع نوشته و جمله سازی شود.درس 6 و 8 خوب خوانده شود فردا املا به صورت جا خالی از درس 6و8 گفته می شود.
قران
تدریس و تمرین شد.
.
 
 
دوشنبه 97/9/19
 
ریاضی
جدول ضرب 2تا 7 حتما مرور شود.در صورتی که پسر گلم تسلط کافی داشت به صورت پراکنده و غیر منظم توسط والدین پرسیده شود.
فارسی
روانخوانی و شعر و واژه ها پرسش شد.نوشتاری درس10 کار شد.قسمت دوم درس یارمهربان رونویسی شود.روانخوانی درس، واژه ها، هم خانواده و مخالف خوانده شود.
اجتماعی
سوالات کاربرگ حل شود.
 
 
 
 
چهارشنبه 97/9/21
 
ریاضی
جدول ضرب 2 تا 10 حتما تکرار و تمرین شود در ارزشیابی روز شنبه امتحان ضرب گرفته خواهد شد.
 
فارسی
روانخوانی ، واژه ها ، مخالف و هم خانواده ها پرسش شد. نوشتاری درس 10 کامل انجام شد. بند نویسی کار شد
تکلیف هفتگی انجام شود. روانخوانی ، واژه ها ، مخالف و هم خانواده 10 درس فارسی خوانده شود.
 
هدیه های آسمان
تدریس  شد.
 
 
 
یکشنبه 97/9/25
 
ریاضی
پلی کپی داده شده حل شود.
 
فارسی
املای درس 6و8 پلی کپی داده شد.پلی کپی املا بدون نقطه انجام شود.روانخوانی 10 درس فارسی انجام شود.
 
هدیه های آسمان
تدریس شد. پرسش کلاسی انجام شد.
 
 
سه شنبه 97/9/20
 
فارسی
املا درس 9 گفته شد. نوشتاری درس 10 کار شد.قسمت سوم درس یار مهربان رونویسی شود. یک املا به اولیا از درس یار مهربان گفته شود.
ریاضی
کاربرگ حل شود.جدول ضرب 6-7-8 کار شود.
قران
تمرین شد.