شنبه 97/11/27
 
فارسی
ارزشیابی شد.درس 14 گوش کن و بگو درس 12 خوانده و انجام شد.قسمت سوم درس 14 رونویسی شود.یک املا از درس 14 نوشته شود.
قران
تدریس و پرسش شد.
ریاضی
صفحات 98 و 99 کتاب درسی حل شود.
کلاس تربیت بدنی فردا یکشنبه 97.11.28 تشکیل نمی شود.
 
     
 
     
دوشنبه 97/11/29
 
ریاضی
کاربرگ شامل 6 سوال حل شود.
فارسی
نوشتاری درس 14 انجام شد.از قسمت دوم درس ایران آباد املا نوشته شود.حروف الفبا نوشته و تمرین شود.
 قران
تمرین و تدریس شد.
 
 
     
 
     
چهارشنبه 97/12/1
 
ریاضی
تکلیف هفتگی انجام شود.
 
فارسی 
تکلیف هفتگی انجام شود.
علوم
کاربرگ (بکارید و ببینید) در منزل خوانده شود.
 
شنبه کتاب ریاضی و اجتماعی دانش آموزان همراهشان باشد.
 
 
     
 
 
     
یکشنبه 97/11/28
 
ریاضی
صفحات 100 و 101 کتاب حل شود. لطفا فرمول محیط و مساحت مربع و مستطیل تکرار و تمرین شود.
فارسی
املا از قسمت اول درس ایران آباد گفته شد.فعل و فاعل توضیح داده شد.ده جمله از درس ایران آباد نوشته شود.فعل و فاعل مشخص شود.
 
     
 
     
سه شنبه 97/11/30
 
ریاضی
صفحات 105 و 106 کتاب درسی حل شود.
 
فارسی
املا از قسمت دوم درس ایران آباد گفته شد.نکات دستوری کار شد.از قسمت سوم درس ایران آباد املا نوشته شود.روانخوانی انجام شود.
قران
تمرین و تدریس شد.