شنبه 97/10/29
 
فارسی
ارزشیابی درس 11 (پلی کپی) کار شد. نوشتاری درس 12 در کلاس انجام شد.درس آزاد کامل نوشته شود.درس 12 با واژه ها خوانده شود فردا پرسش می شود.
قران
تدریس و کار شد.
ریاضی
صفحه 92 کتاب ریاضی را قورت بده حل شود. جدول ضرب 3 در حد تسلط در منزل تکرار و تمرین شود.
 
 
دوشنبه 97/10/24
 
علوم
وسایل صفحه 59 کتاب درسی برای چهارشنبه تهیه شود.
نکته:قطر لوله پلاستیکی حداقل 8 سانتی متر و اندازه آن نیز بین 5تا 8 سانتی متر باشد.
ریاضی
7 مسئله ریاضی از مبحث ضرب و 3 مسئله ی کسر از کتاب ریاضی انتخاب شود و در دفتر ریاضی نوشته شود.
فارسی
درس 12 تدریس و توضیح داده شد.صفحه اول ایران عزیز با دقت نوشته شود.درس ایران عزیز روانخوانی شود.واژه ها خوانده شود.
قران
تمرین و تدریس شد.
 
 
 
چهارشنبه 97/10/19
 
ریاضی
کاربرگ شامل 10 سوال حل شود.جدول ضرب 2تا9 تکرار و تمرین شود.
فارسی 
دوره شد.از درس 1و2 املا دوره نوشته شود. از درس 1 تا 10 فارسی روانخوانی با دقت انجام شود.
 
هدیه های آسمان
تدریس شد.
 
 
 
 
یکشنبه 97/10/23
 
ریاضی
کاربرگ ریاضی حل شود.برای ارزشیابی فردا حتما پرگار آورده شود.در منزل کشیدن دایره با پرگار تمرین شود.
فارسی
نوشتاری دوره کار شد.از دروس 5-6-7، 5 واژه، 3 هم خانواده، 3 مخالف وشته و جمله سازی شود.
هدیه های آسمان
کار شد.
 
 
سه شنبه 97/10/25
 
ریاضی
صفحات 80 و 81 کتاب درسی حل شود.
 
فارسی
املا پاتخته ای گفته شد.صفحه دوم درس 12 نوشته شود.روانخوانی و واژه های درس 12 انجام شود.
قران
درس 11 و 12 تدریس و تمرین شد.