شنبه 97/7/21
 
ریاضی
ریاضی تدریس شد و تمرینات آن حل شد.از 50 تا 80 به حروف نوشته شود.
فارسی
روخوانی کار شد.درس دوم فارسی داده شد و روخوانی انجام شد.نگارش درس اول انجام شد.دیکته گفته شد.قسمت اول درس مسجد محله ی ما رونویسی و روخوانی شود.
 
 
دوشنبه 97/7/23
 
ریاضی
تکرار و تمرین دروس قبل انجام شد.ریاضی قورت بده حل شد.صفحه ی 18 کتاب کمک آموزشی ریاضی را قورت بده را حل کنید.
علوم
تدریس شد و به سوالات پاسخ داده شد.
فارسی
نگارش درس دوم انجام شد.دیکته گفته شد.از روی کلمات خط کشیده شده ی درس مسجد محله ما یکبار زیبا نوشته شود.
 
 
چهارشنبه 97/7/18
 
ریاضی
پیک هفتگی داده شده حل شود.
فارسی
روخوانی کار شد.نگارش درس ستایش و کتابخانه کلاس ما نوشته شد.دیکته گفته شد.روخوانی و دیکته کار شود.پیک هفتگی داده شده حل شود.
 
 
 
یکشنبه 97/7/22
 
ریاضی
درس داده و تمرینات آن انجام شد.دوره ی تمرینات قبل انجام شد.
فارسی
روخوانی کار شد و نگارش درس اول انجام شد.قسمت دوم درس مسجد محله ی ما رونویسی شود.روخوانی کار شود و دیکته از روی هر دو درس گفته شود.
 
 
سه شنبه 97/7/24
 
ریاضی
ریاضی قورت بده حل شد.تکرار و تمرین دروس قبل ریاضی انجام شد.تمرین های داده شده حل شود.
 
فارسی
روخوانی کار شد و نگارش انجام شد.روخوانی و دیکته از دو درس داده شده انجام شود.