شنبه 97/10/29
 
ریاضی
تکرار و تمرین شد.صفحات 80 و 81 کتاب کمک آموزشی گویا با دقت همیشگی انجام شود.
 
فارسی
دیکته گفته شد.درس ایران زیبا تدریس و روخوانی شد، نگارش آن انجام شد.روخوانی و دیکته درس ایران زیبا کار شود.
 
 
دوشنبه 97/10/24
 
ریاضی
از 600 تا 700 به عدد نوشته شود.تکرار و تمرین شد.
فارسی
ارزشیابی دیکته انجام شد.روخوانی کار شد.نگارش فردوسی انجام شد.قسمت اول درس فردوسی بدون نقطه گذاشتن نوشته شود.
 
 
چهارشنبه 97/10/26
 
ریاضی
ارزشیابی ریاضی انجام شد.تمرین شد.تمرینات داده شده حل شود.
فارسی
دیکته گفته شد.روخوانی کار شد.از درس فردوسی نوشته شود.روخوانی درس ها انجام شود.

 
 
 
 
 
یکشنبه 97/10/23
 
ریاضی
تدریس وتمرینات آن انجام شد.عدد نویسی و سانتی متر کار شد.
فارسی
نگارش انجام شد.دیکته کار شود.
هدیه های آسمان
تدریس و به سوالات آن پاسخ داده شد.
 
 
سه شنبه 97/10/25
 
ریاضی
دوره شد.
فارسی
نگارش انجام شد.نقطه های درس نوشته شده ی فردوسی با مداد رنگی گذاشته شود.