شنبه 98/1/24
ریاضی
تدریس و تمرینات آن انجام شد.
 
فارسی
تدریس و روخوانی شد. به سوالات آن پاسخ داده  شد.از روی درس مثل دانشمندان یکبار زیبا نوشته شود. دیکته  و روخوانی کار شود.
 
     
 
   
دوشنبه 98/1/26
ریاضی
تکرار و تمرین شد.صفحه 164 کتاب کمک آموزشی گویا با دقت حل شود.
فارسی
نگارش انجام و روخوانی کار شد.از درس پرواز قطره و مثل دانشمندان دیکته نوشته شود.
     
 
   
چهارشنبه98/1/28
ریاضی:
تکرار و تمرین شد.تکیف هفتگی انجام شود.
 
فارسی
روخوانی و نگارش کار شد.تکلیف هفتگی انجام شود.
 
 
 
 
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/25
ریاضی
تکرار و تمرین شد.
فارسی
نگارش درس مثل دانشمندان انجام شد.کلمات خط کشی شده درس مثل دانشمندان یکبار زیبا نوشته شود.دیکته و روخوانی کار شود.
هدیه های آسمان
تدریس شد.
     
 
   
سه شنبه 98/1/27
ریاضی
تکرار و تمرین شد.صفحات 168-169 کتاب کمک آموزشی گویا با دقت انجام شود.
فارسی
کار شد.روخوانی انجام شد.تمرینات داده شده مثل همیشه با دقت و زیبا انجام شود.
هدیه های آسمان
تدریس و به سوالات آن پاسخ داده شد.