شنبه 98/1/24
فارسی
صفحات 35 و 34 دفتر نشانه های دو خوانده و نوشته شود.آزمون عملکردی شماره 1 را انجام داده و روز دوشنبه آورده شود.
     
 
   
دوشنبه 98/1/26
ریاضی
جدول جمع نظام دار از 2 تا 10 نوشته شود.
فارسی
صفحات42 و 43 مشق گویا انجام شود.
 
     
 
   
چهارشنبه 98/1/28
 
لطفاً،پیک هفتگی انجام شود
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/25
فارسی
صفحات 39 و 40 دفتر مشق گویا تمرین شود.
ریاضی
کتاب ریاضی کنترل شود.
     
 
   
سه شنبه 98/1/27
ریاضی
جدول جمع نظام دار از 11 تا 20 نوشته شود.
فارسی
صفحات 44 و 46 دفتر مشق گویا انجام شود. روان خوانی انجام شود.