شنبه  97/10/29
 
ریاضی
صفحات 89 و90 ریاضی گویا انجام شود.
فارسی
صفحات 87 و 88دفتر مشق گویا خوانده و نوشته شود.
 
 
دوشنبه 97/10/24   
 
ریاضی
صفحه 87 کتاب ریاضی گویا انجام شود.
فارسی
صفحات 81 و 82 دفتر نشانه های یک خوانده و زیبا نوشته شود.
 
 
 
چهارشنبه 97/10/26
 
 
فارسی
صفحات 85 و 86 دفتر مشق گویا خوانده و نوشته شود.پسر گلم روی برگه آ4 یک نامه به پدر و مادر نوشته و یک نقاشی مرتبط با آن زیر برگه کشیده شود.
 
 
 
 
یکشنبه 97/10/23
 
فارسی
با توجه به کلمه ها و جملات کتاب فارسی و نگارش یک صفحه املا نوشته شود.روان خوانی ها تمرین شود.
 
 
سه شنبه 97/10/25
 
ریاضی
صفحه 88 کتاب ریاضی گویا انجام شود.
فارسی
صفحه83 و84 مشق گویا خوانده و نوشته شود.روانخوانی ها مطالعه شود.