شنبه  98/1/24
 
فارسی
صفحات 32 و 33 دفتر نشانه های دو خوانده و نوشته شود.آزمون عملکردی شماره 1 را انجام داده و روز دوشنبه آورده شود.
     
 
   
دوشنبه 98/1/26   
ریاضی
از 0 تا 100 پنج تا پنج تا نوشته شود.از 0 تا 20 دوتا دوتا نوشته شود.از 1تا 19 دوتا دوتا نوشته شود.
فارسی
صفحات 40 -41-42 دفتر  نشانه های دو انجام شود.
     
 
   
چهارشنبه 98/1/28
 
تکلیف هفتگی انجام شود.
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/25
ریاضی
یک مسئله جمع و یک مسئله تفریق نوشته شود.
فارسی
صفحات 34و35و39 دفتر مشق گویا خوانده و نوشته شود. درس ها مطالعه و روان خوانی انجام شود.
     
 
   
سه شنبه 98/1/27
ریاضی
2 مسئله جمع و 2 مسئله تفریق نوشته شود.
فارسی
صفحات 44-45-46 دفتر نشانه های 2 خوانده و نوشته شود.روان خوانی ها و کتاب فارسی مطالعه شود.