شنبه  97/10/29 
 
صبحگاه
تقویم روزانه،قران، وضعیت آب و هوا، سرود، نرمش.
مفاهیم ریاضی
مرور مطالب قبلی.
زبان آموزی
مرور نشانه ها آشنایی با صدا و شکل نشانه  پ پـ.
 
 
دوشنبه 97/10/24
 
صبحگاه
تقویم روزانه  ، وضعیت آب و هوا ،گفتگو.
مفاهیم ریاضی
مرور اعداد و مفاهیم فضایی.
 
 زبان آموزی
مرور نشانه های تدریس شده به صورت تصویری و بازی.
بازی های آموزشی
تقلید از حرکات جانوران، خزیدن و جهیدن.
 
 
 
چهارشنبه97/10/26 
 
صبحگاه
تقویم روزانه،وضعیت آب و  گفتگو.
 
آمادگی برای نوشتن
دست ورزی، توپک قیفی، هماهنگی چشم و دست و تقویت انگشتان دست.
خلاقیت و هنر
نقاشی، دیداری و تصویری.
 
زبان آموزی
مرور نشانه ها و آشنایی با صدا و شکل نشانه گـ گ در کلمه.
کتابخوانی
تپه ی عجیب.
 
 
 
یکشنبه 97/10/23
 
صبحگاه
تقویم روزانه،وضعیت آب و هوا.
کامپیوتر
همراه با خانم کوشانیا
زبان آموزی
تصویر خوانی.
مفاهیم علوم
مرور مطالب موجودات زنده.
مفاهیم دینی
همراه با خانم حاتمیف مرور مطالب و سوره قرانی حمد،توحید،ناس،عصر،کوثر.
آمادگی برای نوشتن
نقاشی.
سرود و هم آوایی
همراه با خانم اکبری
 
 
سه شنبه 97/10/25
 
صبحگاه
تقویم روزانه ،قران و گفتگو و وضعیت آب و هوا،نرمش.
مفاهیم علوم
مرور تصویری مفاهیم و مطالب قبل.
 
هنر و خلاقیت
همراه با خانم بورنگ.فضا.
مهارت های زندگی
همراه با آقای محسن زاده.
کامپیوتر
همراه با خانم کوشانیا.